Skip to main content

Intern Reglement 2022


 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 13-12-2021

Algemeen

De tennisterreinen van KTCB zijn enkel toegankelijk voor betalende spelers (leden en gasten), met de juiste kledij en schoeisel.

In onze bar en op het terras is iedereen welkom. Je hoeft niet aangesloten te zijn als lid om iets te komen drinken of gebruik te maken van de speeltuin of petanque, of te komen supporteren bij wedstrijd. Je bent een toegetreden lid van de club van zodra jouw lidgeld is betaald. De tarieven zijn terug te vinden op onze website en op de website www.tennisvlaanderen.be

Lidgelden/abonnementen

Iedereen die wenst gebruik te maken vd terreinen van KTCB dient te beschikken over een passend geldig lidmaatschap. Alle mogelijke lidmaatschappen kan u terug vinden op onze website inclusief de tarieven. De lidmaatschappen dienen tijdig vernieuwd te worden volgens de seizoenen of vervaltermijnen. 

Alle lidmaatschappen (en tarieven voor gasten) worden steeds online betaald via de website van Tennis Vlaanderen. Na een online betaling wordt het lidmaatschap automatisch geactiveerd en kan er direct gereserveerd worden. 

Er worden geen gelden teruggestort bij het niet volwaardig gebruiken van een abonnement door vakanties, ziekte of kwetsuren.

Opschorten lidmaatschap

Het lidmaatschap kan enkel opgeschort worden om medische redenen (met medisch attest). Indien een lidmaatschap geactiveerd is en je wil het om medische redenen tijdelijk stop zetten dan verplaatsen wij de helft vd waarde vh abonnement naar het eerstvolgende gelijkwaardig seizoen op voorwaarde van opschorting ten laatste op 30 juli.

De opschorting wordt automatisch geannuleerd als het lid alsnog opnieuw wil beginnen spelen binnen de blessureperiode. De opschorting blijft maximaal 1 jaar geldig.

Toegang tot de sportterreinen

Enkel de leden die hun lidgeld betaald hebben of betalende niet-leden hebben toegang tot de tennisterreinen van KTCB en mits voorzien van de nodige sportkledij en juiste schoeisel.

 Parking wagens

Het is verboden te parkeren nét voor de ingangspoort van het domein, dit om ruimte te bieden aan de nodige instanties ingeval van veiligheid of noodsituaties. Voor de veiligheid dienen alle wagens met de achterkant naar de muur geparkeerd te worden. Op deze manier heeft men een beter zicht bij het uitrijden op fietsers en voetgangers, om zich vervolgens veilig op de openbare weg te begeven.
KTCB draagt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of schade aan voertuigen die op het domein geparkeerd staan.

Fietsen worden gestald op de hiervoor voorziene plaatsen. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging ervan.

Clubhuis

Het clubhuis staat ter beschikking van zowel leden als niet-leden. Het gebruik ervan ten persoonlijke titel is niet toegestaan. Eigen drank of eten mee brengen in het clubhuis of op de terrassen, om er te consumeren is verboden.

De prijslijst van de consumpties en snacks (dienst en BTW inbegrepen) wordt bepaald door de uitbater in overleg met het bestuur en hangt uit in het clubhuis.
Het is verboden te roken in het clublokaal,in de sanitaire voorzieningen en op de sportvelden.
Indien er buiten en op het terras gerookt wordt, zal dit met de nodige discretie gebeuren ten aanzien van de jeugd en kinderen. Graag peuken in voorziene peukenzuil(en) gooien. De uitbater heeft het recht het clubhuis te sluiten na het beëindigen van de clubactiviteiten of bij slechte weersomstandigheden.
Eventuele sluitingen wegens vakantie of andere reden worden in het clubhuis tijdig aangekondigd en uitgehangen.

Laat geen persoonlijke spullen achter in het clubhuis. Belemmer de doorgang in het clubhuis niet door sportzakken en dergelijke.


Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen.
Op basis daarvan kan het schenken van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de uitbater of barvrijwilliger uit het clubhuis verwijderd, al dan niet door tussenkomst politie.

Orde en netheid

Help ons om de orde en netheid van het domein optimaal te houden.

Gooi papier, afval, sigarettenpeukjes, kauwgom e.d. in de daarvoor voorziene vuilnisbakken en asbakken. Zorg er ook voor dat alle kinderen dit respecteren. Sluikstorten van huisafval in onze vuilbakken is ten strengste verboden en zal beboet worden. Breng glas, koffietassen, flesjes,... na consumptie terug naar het clubhuis.

Sanitair

Voor de douches en toiletten kan gebruik gemaakt worden van de sanitaire voorzieningen.De douches en toiletten worden regelmatig onderhouden. Houd ze uit respect voor de andere leden ook zelf proper. Het is verboden te roken in de kleedkamers. 

Tennisterreinen

De terreinen worden regelmatig onderhouden. Het eerste en belangrijkste onderhoud, namelijk het vegen, gebeurt door de leden zelf. De veegnetten hangen hiervoor op ieder ternnisveld ter beschikking. Gelieve hier voldoende aandacht aan te besteden. Vegen is verplicht na elk speeluur en gebeurt over het volledige tennisterrein, ook achter de opslaglijn en langs de zijlijnen.

Reglementaire tenniskledij en tennisschoenen zijn verplicht.
Enkel de spelers hebben toegang tot het tennisterrein. Anderen dienen buiten de terreinomheining te blijven. Een coach of begeleider kan wel plaatsnemen op de bank indien hij reglementaire schoeisel aan heeft.
Het is verboden om stoelen, tafels, ed. op de terreinen te plaatsen. Ook huisdieren zijn er niet op toegelaten. 

Bij overvloedige regen of blijvende plassen mag er niet gespeeld worden op de gravelterreinen. De terreinen worden hierdoor beschadigd.
Onvermijdbare putjes in het gravel (voornamelijk kort na aanleg) steeds effen wrijven met de voet, anders worden het blijvende putten.

Blikken, PET-flessen en andere afval dienen in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd te worden. Spelers die drank meenemen op de terreinen worden verzocht het leeggoed terug te brengen naar de bar.

Fouten of tekortkomingen (loskomen van de lijnen, putten in het gravel, netspanning, e.a.) kunnen steeds gemeld worden aan de uitbater of ieder lid van het bestuur. Men zal zo vlug mogelijk het nodige doen.
Indien de terreinen in onderhoud zijn kunnen deze in geen geval opgeëist worden door om het even wie.(lesgevers, lesvolgers of leden)

Reservaties

Het is verplicht om via elektronische weg website of app Tennis Vlaanderen te reserveren. Het is verboden om te reserveren met leden die niet zelf aantreden op het gereserveerde uur. Het lid dat toestaat om zijn naam te misbruiken voor reservatie zonder zelf te spelen,kan bij herhaaldelijk voorval geschorst worden.

Bij online reservaties als gast, worden bij annulering geen automatische terugstortingen gedaan. Enkel bij uitzonderingen (dus niet weersomstandigheden) worden gast reservaties teruggestort.

Interclub en tornooien.

Dit reglement is aanvullend aan het interclubreglement van Tennis Vlaanderen.
Enkel leden die hun lidgeld tijdig betalen kunnen deelnemen aan interclubwedstrijden. 

Wie zich individueel of in teamverband inschrijft in een tornooi of interclub is zelf verantwoordelijk voor het betalen van het inschrijvingsgeld en nakomen van de gemaakte afspraken. Wie niet opdaagt of forfait geeft zonder geldige reden draait zelf op voor de eventuele sancties of boetes die gegeven worden door Tennis Vlaanderen of een andere organisator. KTCB betaalt deze boetes niet.

Het herhaaldelijk maken van fouten op dat gebied kan leiden tot het schorsen van deelname vanuit KTCB aan toekomstige tornooien of competities.

Ongevallen of sportletsels

Alle leden van KTCB zijn automatisch aangesloten bij Tennis Vlaanderen en bijgevolg verzekerd voor ongevallen op de tennisterreinen van KTCB en tijdens interclubverplaatsingen.

In geval van sportletsel(s) op de tennisterreinen dient men zo snel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat van de club waar men geaffilieerd is. Het secretariaat bezorgt de nodige documenten.

Petanque

De petanquebanen staan gratis ter beschikking voor de leden van KTCB, en de bezoekers van het clubhuis mits consumptie.

Kinderspeeltuigen

De speeltuigen staan ter beschikking van de kinderen van de leden van KTCB. Laat kinderen NIET met glazen flesjes ed. spelen in de speeltuin, dit om veiligheidsredenen. Ruim achteraf samen met je kind de speeltuin ook op, zodat het volgende bezoekje aangenaam is.
De ouders worden verzocht erop toe te zien dat hun kinderen de algemene regels van de club respecteren en de tennispartijen niet storen.

Het bestuur en de uitbater houden geen toezicht op kinderen en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen. 

Bij kampen/stages/jeugdlessen is het de organisatie (KTCB of andere) die de verantwoordelijkheid heeft om toezicht te houden.

Privacy

KTCB stelt alles in het werk om GDPR-compliant te zijn. De club respecteert de privacy van al haar leden, medewerkers en bezoekers en ziet er op toe dat persoonsgebonden gegevens correct worden behandeld.

Gedragscode grensoverschrijdend gedrag

Het is elk aangesloten lid, begeleider of andere bezoeker verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs,beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

Een aangesloten lid kan door het bestuur worden uitgesloten uit de club op de wijze die in de statuten is voorzien. 

In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan het bestuursorgaan het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

We vragen met aandrang om elk feit van grensoverschrijdend gedrag vertrouwelijk te melden aan de hiertoe aangewezen vertrouwenspersoon binnen de club: Mevr. Cécile Holvoet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tijdelijk uitsluiting/opzegging lidmaatschap.

Ieder lid of gast is verondersteld kennis te hebben genomen van het intern reglement van de club. Indien het bovenstaande reglement herhaaldelijk niet nageleefd wordt, kan het bestuursorgaan aan de betrokken leden of gasten een tijdelijke uitsluiting en/of opzegging van het lidmaatschap of betreding van het clubhuis opleggen.

Ideeënbus

Ieder lid of gast kan vragen/opmerkingen/bedenkingen sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zodat deze door het bestuur kunnen worden bekeken.